0
Bel ons: +32 479 90 13 67

1. DEFINITIES


Deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities:


Opzegtermijn                                            de periode waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

de consument                                           is een natuurlijk persoon die niet handelt in verband met de bedrijfsuitoefening;

de dag                                                      een kalenderdag;

duurzame drager                                     van elk instrument, inclusief e-mail, waarmee de consument of Vlamovision BV informatie
                                                                
kan opslaan die persoonlijk aan de consument of Vlamovision BV is gericht, zodat de informatie
                                                                 in de toekomst voor een
redelijke periode kan worden opgehaald of gebruikt kan het doel
                                                                 waarvoor de informatie
is bedoeld en een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie                                                                        mogelijk maken;

Nette overeenkomst                                een overeenkomst tussen Vlamovision BV en de consument die geen overeenkomst op afstand is;

Herroepingsrecht                                    het recht van de consument om zich binnen de herroepingstermijn terug te trekken uit de
                                                               
overeenkomst op afstand;

Standaard herroepingsformulier
            het Europese standaard Wuderrus-formulier in bijlage I bij deze algemene voorwaarden. Ik hoef niet te
                                                                worden verstrekt als de consument
geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling.

Overeenkomst op afstand                      een overeenkomst tussen Vlamovision BV en de consument waarin slechts een of meer vormen van
                                                               communicatie op
afstand worden gebruikt tot en met de beëindiging van de overeenkomst in het kader
                                                               van een door Vlamovision BV
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of
                                                               diensten;


de prijs                                                  de prijs van de producten zonder transportkosten, verzekering, bedrukking en btw;

Vlamovision BV                                    de rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden en / of een gelieerde
                                                             rechtspersoon of een aan haar
gelieerde onderneming;

Type communicatie op afstand            betekent het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en Vlamovision BV fysiek
                                                             aanwezig of
vertegenwoordigd moeten zijn;

De website                                           de website met het adres www.spinnercup.com of een andere website van Vlamovision BV.


2. IDENTITEIT VAN VLAMOVISION BV


Vlamovision BV
Leopoldstraat 21 2960, Brecht België

Telefoonnummer: + 32 (0) 479 / 901.367

E-mailadres: info@spinnercup.com

KvK nummer: 0734.493.797

Identificatienummer: BE0734.493.797


3. TOEPASBAARHEID


1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vlamovision BV en op elk gesloten contract op afstand of een gewoon contract. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen Vlamovision BV en de consument.


2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst worden geïnformeerd dat de algemene voorwaarden kunnen worden geïnspecteerd op het terrein van Vlamovision BV en onverwijld aan de consument kunnen worden toegezonden.


3. Indien een overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument langs elektronische weg worden aangeboden, niettegenstaande het voorgaande lid en voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst op afstand, teneinde het voor de consument gemakkelijker te maken de tekst op een duurzame drager op te slaan , Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand geïnformeerd over de plaats waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden bekeken en, op verzoek van de consument, kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze verzonden.


4.In het geval dat bepaalde product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn naast deze Algemene Voorwaarden, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich altijd op de toepasselijke bepaling beroepen in geval van tegenstrijdige voorwaarden die voor de consument het gunstigst zijn ,


4. HET AANBOD


1.Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of indien een aanbieding onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.


2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is zo gedetailleerd dat de consument het aanbod naar behoren kan beoordelen. Wanneer Vlamovision BV afbeeldingen gebruikt, zijn deze afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Vlamovision BV niet.


3. Elk aanbod bevat informatie die de consument de rechten en plichten verduidelijkt die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.


5. HET CONTRACT


1. Behoudens lid 4 wordt een overeenkomst gesloten wanneer de consument het aanbod accepteert en aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan.


2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dient Vlamovision BV de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk langs elektronische weg te bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


3. Wanneer een contract langs elektronische weg wordt gesloten, neemt Vlamovision BV passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te waarborgen en een veilige webomgeving te bieden. Als de consument elektronisch kan betalen, zal Vlamovision BV passende beveiligingsmaatregelen treffen voor elektronische betaling.


4. In het kader van het wettelijke kader kan Vlamovision BV onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en zich op verantwoorde wijze kan informeren over alle feiten en factoren die relevant zijn voor het sluiten van een overeenkomst op afstand. Als Vlamovision BV op basis van dit onderzoek een goede reden heeft om geen overeenkomst op afstand aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling of verzoek te weigeren waarvoor een weigering moet worden gemotiveerd, of kan zij speciale voorwaarden toevoegen of een onderzoek instellen naar de uitvoering van een bestelling.


5. Uiterlijk bij de levering van het product of de levering van de dienst aan de consument, verstrekt Vlamovision BV de volgende informatie schriftelijk of in een vorm waarmee de consument de informatie op een website kan opslaan.

a. het adres van de bedrijfslocatie van Vlamovision BV, waartoe de consument zich in geval van klachten kan wenden; b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, of een duidelijke kennisgeving dat het herroepingsrecht niet van toepassing is; c. Informatie over after-sales services en garanties; d. de prijs inclusief alle belastingen, de leveringskosten, indien van toepassing, evenals de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract; e. Als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


6. Indien Vlamovision BV zich ertoe heeft verbonden een aantal producten te leveren, zijn de bepalingen van het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.


6. RECHT VAN INTREKKING BIJ LEVERING VAN DE PRODUCTEN


1. De consument kan een overeenkomst op afstand, die verwijst naar de aankoop van een product, zonder opgaaf van redenen binnen een herroepingstermijn van 14 dagen beëindigen.


2. De in lid 1 bedoelde herroepingstermijn begint op de dag na de datum waarop de consument of een door de consument aangewezen derde
die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument een bestelling voor meerdere producten heeft geplaatst: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. Op voorwaarde dat Vlamovision BV de consument duidelijk op de hoogte heeft gebracht alvorens te bestellen, kan Vlamovision BV een bestelling voor verschillende producten met verschillende levertijden weigeren. b. als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde de laatste zending of onderdeel ontvangt; c. in het geval van overeenkomsten voor de reguliere levering van producten voor een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde het eerste product ontvangt.


3.De consument kan een overeenkomst op afstand binnen 14 dagen beëindigen zonder opgave van redenen. Vlamovision BV kan de consument om de redenen vragen, maar zich niet committeren aan een rechtvaardiging. De in lid 3 bedoelde herroepingstermijn begint op de dag na de datum waarop het contract is gesloten.


4. Indien Vlamovision BV de consument niet op de hoogte stelt van het herroepingsrecht of het standaard herroepingsformulier niet heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn die is vastgesteld in overeenstemming met de voorgaande leden van dit artikel.


5.Indien Vlamovision BV de in het vorige lid bedoelde informatie verstrekt binnen 12 maanden na het begin van de oorspronkelijke herroepingstermijn, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de datum waarop de consument de informatie heeft ontvangen.


7. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEËINDIGINGSPERIODE


1. Tijdens de herroepingstermijn moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Het basisprincipe in dit verband is dat de consument het product alleen mag testen en gebruiken zoals hij in een winkel zou zijn toegestaan.


2. Consumenten zijn alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier waarop het product op een andere manier wordt behandeld dan beschreven in lid 1 hierboven.


3. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waardevermindering van het product als Vlaovision BV de consument niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst op afstand heeft verstrekt.


8. UITOEFENING VAN HET RECHT VAN INTREKKING DOOR DE CONSUMENT EN VOORAFKOSTEN


1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij het modelformulier voor herroeping of andere duidelijke middelen binnen de herroepingstermijn gebruiken om Vlamovision BV te informeren dat hij dit recht uitoefent.


2. De consument moet het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de in lid 1 bedoelde kennisgeving is gedaan, aan Vlamovision BV of een door Vlamovision BV geautoriseerde vertegenwoordiger retourneren. De consument hoeft dit niet te doen als Vlamovision BV heeft aangeboden het product af te halen. De consument heeft in elk geval de deadline voor het retourneren van de goederen in acht genomen, als hij de goederen retourneert vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


3. Consumenten moeten het product en alle geleverde accessoires in de originele staat en in de originele verpakking retourneren, indien dit
mogelijk is volgens redelijke en duidelijke instructies van Vlamovision BV. Het risico en de bewijslast voor de juiste uitoefening van het herroepingsrecht binnen de toepasselijke periode zijn voor rekening van de consument.


4. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De consument draagt ​​niet de kosten van het terugzenden van het product als Vlamovision BV niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als Vlamovision bV beweert deze kosten te dragen.


5. Indien de consument de overeenkomst opzegt op uitdrukkelijk verzoek om de dienst tijdens de herroepingstermijn te verlenen, is hij aan Vlamovision BV een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het deel van de overeenkomst dat Vlamovision BV al ten tijde van het sluiten van de overeenkomst heeft uitgevoerd. voor volledige uitvoering van het contract.


6. De consument wordt niet in rekening gebracht voor het verlenen van diensten als:

a. Vlamovision BV heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie verstrekt over het herroepingsrecht, de vergoeding van kosten in geval van herroeping of het modelformulier voor herroeping; of b. De consument heeft niet expliciet om de start van de service gevraagd tijdens de herroepingstermijn.


9. VERPLICHTINGEN VAN VLAMOVISION BV BIJ INTREKKING


1. Als Vlamovision BV de consument toestaat de herroeping elektronisch te verklaren, stuurt Vlamovision BV onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving een ontvangstbevestiging.


2. Vlamovision BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief verzendkosten in rekening gebracht door Vlamovision BV, voor de geretourneerde goederen onmiddellijk en in elk geval binnen 14 dagen na de datum waarop de consument u heeft geïnformeerd dat het herroepingsrecht bestaat. Tenzij Vlamovision BV aanbiedt het product af te halen, kan het de terugbetaling uitstellen totdat het product is ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


3. Voor de terugbetaling gebruikt Vlamovision BV dezelfde betaalmethode als de consument, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een verzendmethode die duurder is dan de meest kosteneffectieve standaard verzendmethode, hoeft Vlamovision BV de extra kosten van de duurdere methode niet te vergoeden.


10. UITSLUITING VAN HET RECHT


Vlamovision BV kan de toepasselijkheid van het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als
Vlamovision BV deze uitsluiting duidelijk in het aanbod of in elk geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft aangekondigd:


1. Servicecontracten na volledige levering van de service, maar alleen als:

a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument. en B. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Vlamovision BV de overeenkomst volledig is nagekomen.


2.Producten vervaardigd volgens de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon zijn bestemd.


11. DE PRIJS


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wordt de prijs van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij zijn gebaseerd op wettelijke voorschriften of bepalingen.


3. Prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij zijn overeengekomen door Vlamovision BV en:

a. de verhogingen voortvloeien uit wettelijke voorschriften of bepalingen; of b. De consument heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


4. De prijs van de in de aanbieding genoemde producten of diensten is inclusief btw.


12. NALEVING VAN DE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE GARANTIE


1. Vlamovision BV vlamovision BV garandeert dat het contract in overeenstemming is met het contract die concludeerde. Indien overeengekomen, garandeert Vlamovision BV dus dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


2. Bovendien mag Vlamovision BV geen van de wettelijke rechten en vorderingen afdwingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens Vlamovision BV kan doen gelden.


3. Vlamovision BV op grond waarvan Vlamovision BV de consument bepaalde rechten verleent of beweert dat hij zijn verplichtingen niet is nagekomen het contract.


4. Ondanks strenge kwaliteitscontroles tijdens productie en opslag / transport kan Vlamovision BV geen '100% lekvrije' garantie bieden met betrekking tot watergerelateerde producten.


13. LEVERING EN UITVOERING


1. Vlamovision BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van verzoeken om dienstverlening.


2.De plaats van levering is het adres dat de consument aan Vlamovision BV heeft medegedeeld.


3.In overeenstemming met de relevante bepalingen van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Vlamovision BV bestellingen die onmiddellijk en in elk geval binnen 30 dagen worden geaccepteerd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraagd is of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt dit uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst aan de consument meegedeeld. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Vlamovision BV het door de consument betaalde bedrag terugbetalen.


5. Het risico van beschadiging en / of verlies van producten berust bij Vlamovision BV totdat de producten zijn geleverd aan de consument of een door Vlamovision BV aangewezen en vooraf aangekondigde agent, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen was.


14. BETALING


1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of de aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de annuleringsperiode of, indien geen annuleringsperiode van toepassing is, binnen 14 dagen na het einde van de herroepingstermijn. Voor een servicecontract begint deze betalingsperiode op de dag volgend op de dag waarop de consument een contractbevestiging heeft ontvangen.


2. Wat betreft de verkoop op afstand van producten aan consumenten, mag de consument in de algemene voorwaarden nooit worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Als een aanbetaling is vereist, kan de consument geen enkel recht uitoefenen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst voordat de vereiste aanbetaling is gedaan.


3. De consument is verplicht om Vlamovision BV onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in de gegeven of gegeven betaalgegevens.


4.Indien de consument zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, zal de consument, na door Vlamovision BV te zijn geïnformeerd over het verzuim en Vlamovision BV de consument een extra periode van 14 dagen hebben gegeven om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en de consument zal zijn betalingsverplichtingen binnen deze Extra periode van 14 dagen nog niet, is de wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en is gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.


KLACHTENPROCEDURE


1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn nadat de gebreken door de consument zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vlamovision BV.


2. Een reactie op een klacht ingediend bij Vlamovision BV wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht gedaan. Als er voorspelbaar meer tijd nodig is om een ​​klacht te behandelen, zal Vlamovision BV binnen 14 dagen reageren om de ontvangst te bevestigen en aan te geven wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.


3. De consument moet Vlamovision BV in elk geval 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Model herroeping


Vul dit formulier in en stuur het terug als u het contract wilt intrekken.


Aan: Vlamovision BV
Leopoldstraat 21 2960, Brecht België


E-mail: info@spinnercup.com


Ik / Wij * verklaren hierbij dat ik / wij * mij terugtrekken uit mijn / onze koopovereenkomst voor de volgende goederen / voor het verlenen van de volgende service *.


Besteld op (*) / ontvangen op (*),


Naam van de consument (en),


Adres van de consument (en),


Handtekening van de consument (alleen als dit formulier op papier wordt verstrekt),


datum
(*) Verwijderen indien nodig.

 Vlamovision BV

  info@vlamovision.com
  BTW: BE0734.493.797Volg ons:
©Vlamovision - Algemene voorwaarden - Privacy
edit afsluiten